Mesaj festiv, cu prilejul împlinirii a 10 ani de la întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu în demnitatea de Arhiepiscop al Alba Iuliei

Cuvânt rostit în Catedrala Reîntregirii de părintele consilier administrativ-bisericesc Eugen Moldovan, în numele Permanenței Consiliului eparhial, cu prilejul aniversării a 10 ani de la întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu în demnitatea de Arhiepiscop al Alba Iuliei (5 iunie 2021)

Astăzi, se împlinește un deceniu de la întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu în demnitatea de Arhiepiscop al Alba Iuliei. În această slujire arhipastorală, Chiriarhul nostru a vegheat cu înțelepciune și cu dragoste părintească asupra bunului mers al nobilei Eparhii a vechiului Bălgrad, proclamând necontenit învățătura de credință a Bisericii noastre strămoșești. Prin zelul său apostolic, conjugat cu destoinicia cea de la Dumnezeu (cf. II Cor. 3, 5), activitățile ecleziastice de pe raza județelor Alba și Mureș s-au înmulțit vizibil, realizându-se multe proiecte pe plan administrativ, edilitar, educațional, cultural, mediatic, patrimonial și filantropic. În acest fel, viața bisericească a Arhiepiscopiei de Alba Iulia s-a bucurat de un dinamism perpetuu, adaptat vremurilor pe care le trăim, dar, totodată, bine ancorat în tradiția noastră patristică și canonică bimilenară.

Râvna misionară a Arhipăstorului nostru se vădește prin săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, a Sfintelor Taine și a diferitelor Ierurgii în mănăstirile, parohiile și filiile de pe întreg cuprinsul Eparhiei, atât în duminici și sărbători, cât și în zilele de peste săptămână. De asemenea, cu prilejul vizitelor canonice efectuate la toate unitățile de cult din teritoriu, poposește des în mijlocul monahilor, preoților și al credincioșilor, îndemnându-i mereu la o viețuire autentică în Hristos și oferindu-le sfaturi concrete pentru consolidarea comunității monastice și parohiale. La invitația autorităților județene și locale și a unor reprezentanți ai societății civile, Înaltpreasfinția Sa participă frecvent la principalele evenimente socio-culturale organizate în cele două județe pe care le păstorește. Din dorința de a înfrumuseța slujirea liturgică și de a bucura credincioșii prin dulceața cântărilor sacre, Arhiereul nostru a înființat câte un cor preoțesc pentru fiecare din cele 10 protopopiate ale Eparhiei, precum și Grupul coral Cantores Domini al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia.

Fiind un erudit dascăl de vocație, cu o îndelungată activitate didactică, Părintele Arhiepiscop Irineu s-a îngrijit permanent de situația învățământului teologic. În acest sens, ambele școli de teologie și-au dezvoltat oferta educațională prin noi programe de studii. În cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan”, pe lângă filiera vocațională, a fost înființată și filiera teoretică, cu specializările Filologie și Științe sociale. Totodată, aici funcționează clase de elevi din învățământul primar și gimnazial. Facultatea de Teologie Ortodoxă a deschis două noi specializări la nivel de licență – Muzică bisericească și Artă sacră (mozaic) – și o nouă linie de masterat – Mediere interculturală și interreligioasă. Școala Doctorală s-a extins semnificativ, propunând teologilor 10 direcții distincte de cercetare doctorală, sub coordonarea a 12 profesori îndrumători, printre care se numără și Ierarhul nostru.

Catehizarea tineretului ortodox și diversificarea activităților dedicate tinerilor reprezintă o prioritate pentru Eparhia noastră. La inițiativa Înaltpreasfinției Sale, au fost înființate mai multe centre cultural-catehetice și centre de tineret, unde sunt organizate sistematic acțiuni culturale și tabere tematice la care participă numeroși elevi și studenți, atât din cuprinsul Arhiepiscopiei, cât și din țară sau din străinătate. În vederea implicării tinerilor în viața parohiilor din care fac parte, a fost constituit câte un Grup de inițiativă la nivelul fiecărui protopopiat, alcătuit din preoți, profesori și voluntari dedicați. În anul 2011, a fost inaugurată Întâlnirea anuală a tinerilor din Arhiepiscopia Alba Iuliei, un eveniment de succes care constituie o încununare a tuturor activităților de tineret desfășurate în cadrul protopopiatelor.

Cunoscută drept o veritabilă Cetate a cărții încă de pe vremea Sfântului Mitropolit Simion Ștefan, Alba Iulia își menține renumele și pe plan tipografic. Prin directa implicare a Înaltpreasfințitului Părinte Irineu a fost îmbunătățit, din punct de vedere calitativ, programul editorial al Editurii Reîntregirea. Astfel, în urma evaluării pe ultimii cinci ani efectuate de Consiliul Național al Cercetării Științifice, Editura eparhială a fost clasificată, în premieră, în categoria B, având un impact semnificativ în domeniul științific și teologic. În vederea optimei conservări a tezaurului de carte veche și icoane al Arhiepiscopiei, printr-o colaborare fructuoasă cu Consiliul Județean Alba și cu Muzeul Universității din Bergen (Norvegia), a fost realizat proiectul Museikon – un muzeu modern de o valoare excepțională, unde funcționează un atelier de pictură și un laborator de restaurare a icoanelor.

Conștient fiind că societatea contemporană se află într-o permanentă schimbare, iar mesajul evanghelic trebuie să ajungă prin toate mijloacele la inimile credincioșilor, Arhipăstorul nostru a reorganizat și diversificat grila de programe a Radioului Reîntregirea, realizând el însuși numeroase emisiuni radiofonice. În ultimii ani, a fost mărită considerabil puterea de emisie a stațiilor radioreleu din județele Mureș și Alba și studiourile din incinta sediului au fost modernizate și dotate cu aparatură nouă. Având în vedere creșterea galopantă a utilizării internetului, Biroul de presă al Eparhiei administrează cinci site-uri web, unde sunt postate zilnic știri și informații cu caracter religios-cultural, care apoi sunt distribuite pe diferite rețele de socializare și accesate de mii de creștini.

Referindu-ne la misiunea socială a Arhiepiscopiei noastre, în ultimul deceniu,, au fost înființate peste treizeci de noi așezăminte sociale (Centre de zi pentru copii, Case de tip familial, Cămine pentru persoane vârstnice, Cantine sociale, Servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice sau cu handicap, Adăposturi de noapte). Grija Ierarhului pentru copiii și tinerii cu posibilități financiare reduse, s-a concretizat prin înființarea unei Fundații, din economiile personale, care îi poartă numele și care oferă burse lunare unui număr important de elevi și studenți merituoși din întreaga țară. Tot în acest sens, au fost înființate mai multe centre after-school și de prevenire a abandonului școlar, pentru copiii care provin din familii aflate în dificultate. Deschiderea Centrului de training Dynamis, a permis organizarea unor cursuri de formare continuă pentru toate categoriile sociale și amenajarea unui parc de aventură și dezvoltare personală prin joc, unic în Patriarhia Română. Sacralitatea vieții este afirmată prin misiunea Biroului pentru viață și prin derularea Marșului pentru viață, la nivelul fiecărui protopopiat.

În cei 10 ani de arhipăstorire la Alba Iulia, Părintele Arhiepiscop Irineu a avut mai multe realizări pe plan administrativ, între care cea mai importantă este ctitoria sa de suflet Mănăstirea „Hristos Pantocrator”, un veritabil complex monahal în incinta căruia au fost edificate Căminul bisericesc „Peregrinus”, Centrul cultural-misionar cu Biblioteca și Muzeul etnografic și religios, Cripta Ierarhilor și biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina”. În apropierea acestui așezământ monastic, s-a construit Casa „Sfântul Ștefan cel Mare”, un impozant edificiu în stil neo-românesc. Totodată, evidențiem ampla restaurare a ansamblului arhitectural al Catedralei arhiepiscopale, unde au fost renovate și date în folosință noi spații, precum: Sala „Sfântul Ierotei”, Aula „Sfântul Simion Ștefan” și Salonul „Emilian Episcopul”. De asemenea, amintim achiziționarea și amenajarea noului sediu pentru Fabrica de lumânări, Tipografia eparhială și Atelierul de croitorie. În incinta campusului educațional al Seminarului Teologic Ortodox, au fost ridicate două noi edificii: Cantina școlară și paraclisul „Sfântul Simion Ștefan”, pregătit pentru slujba de târnosire. Tot aici, se află în derulare construirea unei grădinițe, a unei școli gimnaziale și a unei baze sportive.

Să privim cu recunoștință la lucrarea lui Dumnezeu înfăptuită prin Părintele nostru Arhiepiscop Irineu în cei zece ani de arhipăstorire la Alba Iulia și să fim încredințați că, ascultând pe mai-marii noștri și supunându-ne lor, împlinim misiunea Bisericii, deoarece ei priveghează pentru sufletele noastre, având să dea seamă de ele în fața lui Dumnezeu (cf. Evr. 13,17), precum ne învață Sfântul Apostol Pavel. La acest ceas aniversar, în numele clericilor, monahilor și al credincioșilor pe care Dumnezeu Vi i-a dat spre păstorire, noi, membrii Permanenței Consiliului eparhial, Vă dorim, Înaltpreasfinția Voastră, ani mulți și binecuvântați, cu alese împliniri duhovnicești și ne rugăm ca ,,harul Domnului Iisus Hristos să fie cu duhul vostru!” (Filip. 4,23).

Share